Need Help ?
Call: +977- 069520105
News Flash

शिक्षकले शिक्षण सिकाइमा विताउने समयावधि सुधार एवम कार्यसम्पादन अनुदान प्राप्त गर्ने विद्यालयहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती:  

आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ मा ससर्त अनुदान अन्तर्गत वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत उपलब्ध गराएका अनुदान मध्ये शिक्षकले शिक्षण सिकाइमा विताउने समयावधि सुधार एवम कार्यसम्पादन अनुदान प्राप्त गर्ने विद्यालयहरुको विवरण शिक्षा तथा मानवस्रोत विका।स केन्द्रबाट माग भइ आएको हुँदा जिल्लास्थित सवै स्थानीय तहहरुले मिति २०७६।०९।२५ गते भित्र सो को विवरण यस इकाइमा पठाइदिनुहुन अनुरोध छ ।