Need Help ?
Call: +977- 069520105
News Flash

विद्यालयको भौतिक अवस्था पहिचान फाराम २०७६ भर्ने भराउने सम्बन्धी सवै सामुदायिक विद्यालयहरु र स्थानीय तहका शिक्षा शाखाका लागि सूचना ।

प्रकाशित मिती:  

सामुदायिक विद्यालयहरुको भौतिक अवस्था पहिचान गरी कार्यक्रम तय गर्नका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरबाट तपसील अनुसारको ढाँचामा विद्यालयको भौतिक अवस्थाको विवरण माग भइ आएको हुँदा सवै सामुदायिक विद्यालयहरुले २०७६ पुष २१ गते भित्र तोकिएको ढाँचामा विवरण तयार गरी आफ्नो स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा बुझाउनुहुन र २०७६ पुषको तेस्रो हप्तासम्म स्थानीय तहको शिक्षा शाखा मार्फत यस इकाइमा आइपुग्ने गरी विवरण उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।