Need Help ?
Call: +977- 069520105
News Flash

प्राथमिक तहको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी करार शिक्षकहरुका लागि जरुरी सूचना ।

प्रकाशित मिती:  

प्राथमिक तहको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी करार शिक्षकहरुका लागि जरुरी सूचना ।